Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN KİTABXANALARINDA KÜTLƏVİ TƏDBİRLƏR VƏ TƏBLİĞAT FORMALARI